Doelstellingen

De doelstellingen van Stichting Samenzijn zijn:

 1. Het tegengaan van vereenzaming van alleenstaande ouderen in de regio van Wierden
 2. Organiseren van gezamenlijke koffie- ochtenden
 3. Het (financieel) mogelijk maken van uitstapjes met ouderen

 

De kernwaarden

 De Stichting hanteert de volgende kernwaarden:

 • Het ondersteunen van activiteiten, op het gebied van tegengaan van vereenzaming van alleenstaande ouderen.
 • Stichting Samenzijn opereert op regionaal niveau en is niet bestemd voor landelijke acties.
 • Bij het opstellen van dit beleidsplan is met de eisen van de ANBI rekening gehouden.
 • De Stichting heeft geen winstoogmerk, dit staat ook beschreven in de statuten.
 • Het bestuur ontvangt geen honorarium, in voorkomende gevallen kan echter wel een (reis)kostenvergoeding worden toegekend.
 • De Stichting is neutraal en onafhankelijk en transparant in haar verantwoording.
 • Bij liquidatie zal het liquidatiesaldo bestemd zijn voor een ANBI-instelling.
 • Van het doel is uitgesloten het doen van uitkeringen aan oprichters en b­estuurders.
 • De Stichting zet zich volledig in voor het algemeen belang. 
 • Aanname van vrijwilligers geschiet door een intake gesprek
 • Vrijwilligers dienen een VOG-verklaring in te leveren bij aanmelding, en ontvangen onze modelgedragscode ter ondertekening.
 • Een evaluatie vindt plaats met de ouderen na koppeling met een vrijwilliger.

Gedragscode

De gedragscode is een gezamenlijke afspraak voor het gedrag, de houding en het handelen van elke vrijwilliger en bestuurder. De gedragscode biedt duidelijkheid over het gewenste gedrag en maakt ook dat je elkaar erop kunt aanspreken. De gedragscode is er ter bevordering van een gezond en vellig klimaat.

Onze gedragscode is een leidraad voor integer en zorgvuldig handelen.

Vertrouwenspersoon

Gery Holterman is kartrekker van de Stichting, en tevens vertrouwens persoon voor onze ouderen en vrijwilligers. Al intakes van vrijwilligers en ouderen loopt via Gery, waardoor zij hiervoor de aangewezen persoon is.